มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   1   ปีการศึกษา  2560
HR158
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
201-310 การจัดการธุรกิจขนาดย่อม 1 3 ผศ.กันย์ณิภัฐ  สุวรรณอ่อน
202-316 การบัญชีเพื่อการจัดการ 2 3 ดร.วรลักษณ์  ลลิตศศิวิมล
204-300 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 2 3 อ.พาฝัน  รัตนะ
205-302 การจัดการผลการปฏิบัติงาน 1 3 อ.โชติรัตน์  อินทสโร
205-303 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ 1 3 อ.หทัยขวัญ  จันทอง
205-306 กฎหมายแรงงานและ แรงงานสัมพันธ์ 1 3 อ.วรรณะ  วิจิตร
205-401 การวิจัยทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 1 3 ผศ.ดร.กอแก้ว  จันทร์กิ่งทอง
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
87
 


View PagesFirstPreviousNextLast