มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   1   ปีการศึกษา  2560
HR159
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-150 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 4 3
202-205 การเงินธุรกิจ 1 3 อ.พรทิพย์  เสี้ยมหาญ
203-101 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 4 3 อ.สุวัจนี  เพชรรัตน์
203-201 หลักการตลาด 1 3 ผศ.มณีรัตน์  รัตนพันธ์
205-202 การวิเคราะห์งานและการประเมินค่างาน 1 3 อ.โชติรัตน์  อินทสโร
205-301 การจัดการสวัสดิการและการประกันสังคม 1 3 อ.โชติรัตน์  อินทสโร
205-309 มนุษย์สัมพันธ์ในองค์การ 1 3 อ.วรรณะ  วิจิตร
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
88
 


View PagesFirstPreviousNextLast