มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   1   ปีการศึกษา  2560
HR160
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-119 พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 3 ผศ.ฐานันท์  ตั้งรุจิกุล
100-151 ภาษาอังกฤษ 1 5 3 อ.ปิยะดา  สาอุตม์
100-151 ภาษาอังกฤษ 1 5 3 อ.Etienne  Vorster
100-160 ทักษะการเรียนในระดับอุดมศึกษา 2 2 อ.สายสุดา  สุขแสง
100-165 การคิดวิเคราะห์ 1 3 อ.สุพรรณี  หมาดยุโส๊ะ
201-203 องค์การและการจัดการ 1 3 อ.สุดาพร  ทองสวัสดิ์
205-200 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2 3 อ.หทัยขวัญ  จันทอง
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
89
 


View PagesFirstPreviousNextLast