มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   1   ปีการศึกษา  2560
HRC158
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
201-310 การจัดการธุรกิจขนาดย่อม 1 3 ผศ.กันย์ณิภัฐ  สุวรรณอ่อน
201-412 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 1 3 ดร.สิริลักษณ์  ทองพูน
204-300 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 2 3 อ.พาฝัน  รัตนะ
205-202 การวิเคราะห์งานและการประเมินค่างาน 1 3 อ.โชติรัตน์  อินทสโร
205-402 การสัมมนาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 1 3 ผศ.สมชัย  ปราบรัตน์
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
91
 


View PagesFirstPreviousNextLast