มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   1   ปีการศึกษา  2560
HRC160
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-160 ทักษะการเรียนในระดับอุดมศึกษา 2 2 อ.สายสุดา  สุขแสง
201-208 สถิติธุรกิจ 1 3 อ.สุวัจนี  เพชรรัตน์
201-311 ความเป็นผู้ประกอบการ 1 3 อ.วารีพร  ชูศรี
205-200 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2 3 อ.หทัยขวัญ  จันทอง
205-200 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 1 3 อ.หทัยขวัญ  จันทอง
205-302 การจัดการผลการปฏิบัติงาน 1 3 อ.โชติรัตน์  อินทสโร
205-306 กฎหมายแรงงานและ แรงงานสัมพันธ์ 1 3 อ.วรรณะ  วิจิตร
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
92
 


View PagesFirstPreviousNextLast