มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   1   ปีการศึกษา  2560
IBE156-1
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-164 การใช้ห้องสมุด 1 1 อ.พัชญ์สิตา  องค์สรณะคม
700-204 การเงินธุรกิจ 1 3 อ.ชาญวุฒิ  ทองแกมแก้ว
700-210 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 1 3 อ.วันอามีนา  แวหะมะ
700-222 การค้าชายแดน 1 3 อ.ปิยะดา  สาอุตม์
701-100 ระบบเสียงภาษาอังกฤษ 1 3 อ.Eric  Allyn
701-404 สัมมนาภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 3 อ.ฐิติพงศ์  เกตุอมร
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
95
 


View PagesFirstPreviousNextLast