มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   1   ปีการศึกษา  2560
IBE156-2
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
700-210 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 1 3 อ.วันอามีนา  แวหะมะ
701-400 การพูดภาษาอังกฤษในที่สาธารณะ 1 3 อ.Etienne  Vorster
701-404 สัมมนาภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 3 อ.ฐิติพงศ์  เกตุอมร
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
96
 


View PagesFirstPreviousNextLast