มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   1   ปีการศึกษา  2560
IBE156-3
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
700-202 การใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ 1 3 อ.พัชราวดี  พรหมดวง
700-210 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 1 3 อ.วันอามีนา  แวหะมะ
701-313 ภาษาอังกฤษสำหรับอุตสาหกรรมบริการ 1 1 3 ดร.ลีลี่  รัศมีมณฑล
701-314 ภาษาอังกฤษสำหรับอุตสาหกรรมบริการ 2 1 3 อ.ฮากิม  สะมะแอ
701-400 การพูดภาษาอังกฤษในที่สาธารณะ 1 3 อ.Etienne  Vorster
701-404 สัมมนาภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 3 อ.ฐิติพงศ์  เกตุอมร
705-452 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษขั้นสูง 1 3 อ.ฐิติพงศ์  เกตุอมร
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
97
 


View PagesFirstPreviousNextLast