มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   1   ปีการศึกษา  2560
IBM156-1
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
700-160 ทักษะการเรียนในระดับอุดมศึกษา 1 2 อ.อรทัย  จันทร์ปล้อง
700-214 หลักการจัดการ 1 3 อ.ณัชญ์ศมน  จิรังวรพจน์
701-403 การเขียนรายงานวิจัยธุรกิจ 1 3 อ.วันอามีนา  แวหะมะ
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
101
 


View PagesFirstPreviousNextLast