มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   1   ปีการศึกษา  2560
IBM156-2
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
700-202 การใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ 1 3 อ.พัชราวดี  พรหมดวง
700-210 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 1 3 อ.วันอามีนา  แวหะมะ
704-402 การบัญชีและการภาษีอากรระหว่างประเทศ 1 3 อ.ชาญวุฒิ  ทองแกมแก้ว
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
102
 


View PagesFirstPreviousNextLast