มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   1   ปีการศึกษา  2560
IBM156-3
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
701-403 การเขียนรายงานวิจัยธุรกิจ 1 3 อ.วันอามีนา  แวหะมะ
704-207 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 1 3 อ.วันอามีนา  แวหะมะ
704-402 การบัญชีและการภาษีอากรระหว่างประเทศ 1 3 อ.ชาญวุฒิ  ทองแกมแก้ว
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
103
 


View PagesFirstPreviousNextLast