มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   1   ปีการศึกษา  2560
IBM157-2
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
700-202 การใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ 1 3 อ.พัชราวดี  พรหมดวง
700-210 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 1 3 อ.วันอามีนา  แวหะมะ
700-245 การปรับตัวทางสังคม 1 2 อ.ธมน  จิโรจสินธุ์
701-403 การเขียนรายงานวิจัยธุรกิจ 1 3 อ.วันอามีนา  แวหะมะ
704-203 การตลาดระหว่างประเทศ 1 3 อ.ปิยะดา  สาอุตม์
704-310 กลยุทธ์การค้าชายแดน 1 3 อ.ปิยะดา  สาอุตม์
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
105
 


View PagesFirstPreviousNextLast