มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   1   ปีการศึกษา  2560
IBM157-3
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
700-152 ภาษาอังกฤษ 2 1 3 อ.ปทิตตา  โกศัลวิตร
700-155 การพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษ 1 3 อ.พัชราวดี  พรหมดวง
700-210 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 1 3 อ.วันอามีนา  แวหะมะ
700-215 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1 3 อ.ชาญวุฒิ  ทองแกมแก้ว
700-245 การปรับตัวทางสังคม 1 2 อ.ธมน  จิโรจสินธุ์
704-203 การตลาดระหว่างประเทศ 1 3 อ.ปิยะดา  สาอุตม์
704-310 กลยุทธ์การค้าชายแดน 1 3 อ.ปิยะดา  สาอุตม์
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
106
 


View PagesFirstPreviousNextLast