มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   1   ปีการศึกษา  2560
IBM158-1
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
700-210 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 1 3 อ.วันอามีนา  แวหะมะ
700-245 การปรับตัวทางสังคม 1 2 อ.ธมน  จิโรจสินธุ์
701-403 การเขียนรายงานวิจัยธุรกิจ 1 3 อ.วันอามีนา  แวหะมะ
704-207 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 1 3 อ.วันอามีนา  แวหะมะ
704-303 หลักการเบื้องต้นทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 1 3 อ.ธมน  จิโรจสินธุ์
704-402 การบัญชีและการภาษีอากรระหว่างประเทศ 1 3 อ.ชาญวุฒิ  ทองแกมแก้ว
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
108
 


View PagesFirstPreviousNextLast