มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   1   ปีการศึกษา  2560
IBM158
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
704-201 การค้าระหว่างประเทศ 1 3
704-207 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 1 3 อ.วันอามีนา  แวหะมะ
704-307 การตลาดบริการระหว่างประเทศ 1 3
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
107
 


View PagesFirstPreviousNextLast