มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   1   ปีการศึกษา  2560
IBM159
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
700-152 ภาษาอังกฤษ 2 1 3 อ.ปทิตตา  โกศัลวิตร
700-202 การใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ 1 3 อ.พัชราวดี  พรหมดวง
700-204 การเงินธุรกิจ 1 3 อ.ชาญวุฒิ  ทองแกมแก้ว
700-213 กฎหมายธุรกิจ 1 3 อ.ศาสตรา  แก้วแพง
700-215 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1 3 อ.ชาญวุฒิ  ทองแกมแก้ว
700-217 สถิติธุรกิจ 1 3 อ.Rochelle  Shimray
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
109
 


View PagesFirstPreviousNextLast