มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   1   ปีการศึกษา  2560
IBM160
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
700-000 การเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษ 1 0 ดร.Seyedsaber  Alavihosseini
700-000 การเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษ 1 0 อ.ณัชญ์ศมน  จิรังวรพจน์
700-111 สถิติเบื้องต้น 1 3 อ.Rochelle  Shimray
700-151 ภาษาอังกฤษ 1 1 3 อ.Rochelle  Shimray
700-155 การพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษ 1 3 อ.พัชราวดี  พรหมดวง
700-160 ทักษะการเรียนในระดับอุดมศึกษา 1 2 อ.อรทัย  จันทร์ปล้อง
700-214 หลักการจัดการ 1 3 อ.ณัชญ์ศมน  จิรังวรพจน์
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
111
 


View PagesFirstPreviousNextLast