มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   1   ปีการศึกษา  2560
IM156
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
206-304 การวางแผนและการควบคุมการผลิต 1 3 ผศ.จุฑามาศ  พรหมมนตรี
206-306 การวิเคราะห์ต้นทุนและการจัดทำงบประมาณอุตสาหกรรม 1 3 อ.กาญจนา  ปล้องอ่อน
206-308 การวิจัยการจัดการอุตสาหกรรม 1 3 อ.สุชาดา  สุวรรณขำ
206-312 การจัดการการตลาดสินค้าอุตสาหกรรม 1 3 อ.นพดล  ชูเศษ
206-414 การจัดการลอจิสติกส์ และห่วงโซ่อุปทาน 1 3 ผศ.จุฑามาศ  พรหมมนตรี
206-416 สัมมนาการจัดการอุตสาหกรรม 1 3 ดร.ยรรยง  คชรัตน์
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
113
 


View PagesFirstPreviousNextLast