มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   1   ปีการศึกษา  2560
IMC157
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
206-306 การวิเคราะห์ต้นทุนและการจัดทำงบประมาณอุตสาหกรรม 1 3 อ.กาญจนา  ปล้องอ่อน
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
115
 


View PagesFirstPreviousNextLast