มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   1   ปีการศึกษา  2560
IR158
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-200 พหุวัฒนธรรม 1 3 อ.ศิริภา  จันทร์เกื้อ
100-300 ภาษามลายู 1 1 3
404-315 การทูตพหุภาคีและการเจรจาต่อรองระหว่างประเทศ 1 3
700-353 การสนทนาภาษาอังกฤษ 1 3
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
118
 


View PagesFirstPreviousNextLast