มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   1   ปีการศึกษา  2560
IT158
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
501-306 การเขียนโปรแกรมระบบเครือข่าย 1 3 อ.วิทวัส  สุริยันยงค์
501-309 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย  1 1 3 อ.จิตรพงษ์  เจริญจิตร
501-410 นโยบายและกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 3 อ.อภิรักษ์  พันธุ์พณาสกุล
501-427 การประกอบการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 3 อ.จักรกฤษณ์  หมั่นวิชา
502-312 การประมวลผลเชิงเลขของข้อมูลจากดาวเทียม 1 3 อ.นัฐพงษ์  พวงแก้ว
502-411 การอ่านแผนที่และแปลภาพถ่ายทางอากาศ 1 3 อ.นัฐพงษ์  พวงแก้ว
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
120
 


View PagesFirstPreviousNextLast