มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   1   ปีการศึกษา  2560
IT159
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
501-201 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ 1 3 ดร.ธิดาภัทร  อนุชาญ
501-202 การออกแบบและเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 1 3 อ.เจริญ  รุ่งกลิ่น
501-203 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริธึม 1 3 อ.จิตรลดา  พันธุ์พณาสกุล
501-204 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ  1 1 3 อ.เจริญ  รุ่งกลิ่น
502-201 หลักระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 1 3 ดร.ธิดาภัทร  อนุชาญ
502-312 การประมวลผลเชิงเลขของข้อมูลจากดาวเทียม 1 3 อ.นัฐพงษ์  พวงแก้ว
502-411 การอ่านแผนที่และแปลภาพถ่ายทางอากาศ 1 3 อ.นัฐพงษ์  พวงแก้ว
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
121
 


View PagesFirstPreviousNextLast