มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   1   ปีการศึกษา  2560
IT160
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-110 พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ 1 3 อ.สุทธิสา  ยาอีด
100-151 ภาษาอังกฤษ 1 5 3 อ.ปิยะดา  สาอุตม์
100-151 ภาษาอังกฤษ 1 5 3 อ.Etienne  Vorster
100-160 ทักษะการเรียนในระดับอุดมศึกษา 2 2 อ.สายสุดา  สุขแสง
100-240 เศรษฐกิจพอเพียง 2 3 อ.พรเพ็ญ  อำนวยกิจ
201-203 องค์การและการจัดการ 1 3 อ.สุดาพร  ทองสวัสดิ์
501-101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์  1 1 3 อ.วิทวัส  สุริยันยงค์
501-104 เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 3 อ.อภิรักษ์  พันธุ์พณาสกุล
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
122
 


View PagesFirstPreviousNextLast