มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   1   ปีการศึกษา  2560
ITC158
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
501-306 การเขียนโปรแกรมระบบเครือข่าย 1 3 อ.วิทวัส  สุริยันยงค์
501-309 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย  1 1 3 อ.จิตรพงษ์  เจริญจิตร
501-412 โครงงานพิเศษ 2 1 3 อ.วิทวัส  สุริยันยงค์
501-418 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย  2 1 3 อ.จิตรพงษ์  เจริญจิตร
502-312 การประมวลผลเชิงเลขของข้อมูลจากดาวเทียม 1 3 อ.นัฐพงษ์  พวงแก้ว
502-411 การอ่านแผนที่และแปลภาพถ่ายทางอากาศ 1 3 อ.นัฐพงษ์  พวงแก้ว
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
124
 


View PagesFirstPreviousNextLast