มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   1   ปีการศึกษา  2560
ITC159
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
501-201 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ 1 3 ดร.ธิดาภัทร  อนุชาญ
501-202 การออกแบบและเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 1 3 อ.เจริญ  รุ่งกลิ่น
501-204 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ  1 1 3 อ.เจริญ  รุ่งกลิ่น
501-418 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย  2 1 3 อ.จิตรพงษ์  เจริญจิตร
501-427 การประกอบการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 3 อ.จักรกฤษณ์  หมั่นวิชา
502-201 หลักระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 1 3 ดร.ธิดาภัทร  อนุชาญ
502-411 การอ่านแผนที่และแปลภาพถ่ายทางอากาศ 1 3 อ.นัฐพงษ์  พวงแก้ว
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
125
 


View PagesFirstPreviousNextLast