มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   1   ปีการศึกษา  2560
ITC160
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-152 ภาษาอังกฤษ 2 1 3 อ.ฮากิม  สะมะแอ
100-160 ทักษะการเรียนในระดับอุดมศึกษา 2 2 อ.สายสุดา  สุขแสง
100-240 เศรษฐกิจพอเพียง 2 3 อ.พรเพ็ญ  อำนวยกิจ
201-203 องค์การและการจัดการ 1 3 อ.สุดาพร  ทองสวัสดิ์
501-302 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 1 3 อ.พาฝัน  รัตนะ
501-308 การเก็บและการสืบค้นสารสนเทศ 1 3 อ.ณธัชสร  จุติสงขลา
501-309 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย  1 1 3 อ.จิตรพงษ์  เจริญจิตร
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
126
 


View PagesFirstPreviousNextLast