มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   1   ปีการศึกษา  2560
LA159
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-250 ภาษาอังกฤษ 3 1 3 อ.ณัฐพล  รุจิเรืองโรจน์
301-107 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยทรัพย์สินและกฎหมายที่ดิน 1 3 อ.เชิดพงศ์  จินดาสุวรรณ์
301-203 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยละเมิด 1 3 อ.จิระพงค์  แก้วบัว
การจัดการงานนอกสั่งและลาภมิควรได้
301-203 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยละเมิด 1 3 อ.ประคอง  เตกฉัตร
การจัดการงานนอกสั่งและลาภมิควรได้
301-204 เอกเทศสัญญา 1 1 3 อ.ปูชิตา  ชูเชิดปานรังษี
301-213 กฎหมายอาญา : ภาคความผิด 1 3 อ.วรา  บุญพันธ์
301-214 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหนี้ 1 3 อ.วสุพัชร์  จงเพิ่มวัฒนะผล
301-214 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหนี้ 1 3 อ.พรสักก์  พิทักษ์ธรรม
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
130
 


View PagesFirstPreviousNextLast