มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   1   ปีการศึกษา  2560
LAS160
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-150 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 7 3 อ.ชญาน์ทัต  เอี่ยวเรืองสุรัติ
100-151 ภาษาอังกฤษ 1 9 3 อ.ณัชญ์ศมน  จิรังวรพจน์
100-160 ทักษะการเรียนในระดับอุดมศึกษา 15 2 อ.วิไลวรรณ  ปราณจันทร์
301-102 หลักกฎหมายมหาชน 1 3 อ.วันเฉลิม  ว่องสนั่นศิลป์
301-106 กฎหมายแพ่ง  :  หลักทั่วไป 1 3 รศ.ดร.พรชัย  สุนทรพันธ์
301-106 กฎหมายแพ่ง  :  หลักทั่วไป 1 3 อ.จิระพงค์  แก้วบัว
301-109 ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย 1 2 อ.สนัน  ยามาเจริญ
301-470 นิติปรัชญา 1 2 อ.วรา  บุญพันธ์
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
133
 


View PagesFirstPreviousNextLast