มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   1   ปีการศึกษา  2560
LG158
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
401-428 กฎหมายอาญา 1 2 3 อ.จิระพงค์  แก้วบัว
402-301 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์ 2 3 อ.หมัดเฟาซี  รูบามา
403-321 สิทธิมนุษยชนและขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม 1 3 อ.หมัดเฟาซี  รูบามา
403-412 การวางแผนและการบริหารโครงการระดับท้องถิ่น 1 3 อ.จิตกรี  บุญโชติ
403-437 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 3 อ.นพวัลภ์  มงคลศรี
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
135
 


View PagesFirstPreviousNextLast