มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   1   ปีการศึกษา  2560
LG159
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-149 การเมืองและเศรษฐกิจในสังคม 1 3 อ.สิริกาญจน์  พิมพงศ์ไพศาล
401-205 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเมืองเปรียบเทียบ 1 3 อ.คารม  บัวผัน
401-304 กฎหมายปกครอง 1 3 อ.วันเฉลิม  ว่องสนั่นศิลป์
403-202 นโยบายสาธารณะและการวิเคราะห์ผลกระทบ 1 3 อ.จิตกรี  บุญโชติ
403-207 ระบบบริหารราชการไทยและองค์การสาธารณะ 1 3 อ.สามารถ  วราดิศัย
403-305 ทฤษฎีและแนวคิดการบริหารงานท้องถิ่น 1 3 อ.นพวัลภ์  มงคลศรี
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
136
 


View PagesFirstPreviousNextLast