มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   1   ปีการศึกษา  2560
LG160
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-141 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย 1 3 อ.พัตรธีรา  สุวรรณวงศ์
100-150 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 4 3
100-151 ภาษาอังกฤษ 1 4 3 อ.Etienne  Vorster
100-151 ภาษาอังกฤษ 1 4 3 อ.ปิยะดา  สาอุตม์
100-160 ทักษะการเรียนในระดับอุดมศึกษา 5 2 อ.กุลนาถ  สิรินาราภัทร
100-240 เศรษฐกิจพอเพียง 3 3 อ.พัชรินทร์  เสริมการดี
401-101 หลักรัฐศาสตร์ 1 3 อ.พัตรธีรา  สุวรรณวงศ์
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
137
 


View PagesFirstPreviousNextLast