มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   1   ปีการศึกษา  2560
M.B.A.159
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
907-505 การจัดการการเงิน 1 3 ดร.วรลักษณ์  ลลิตศศิวิมล
907-507 การวิจัยทางธุรกิจ 1 3 ดร.ศรัญลักษณ์  เทพวารินทร์
907-507 การวิจัยทางธุรกิจ 1 3 ผศ.ดร.ปกรณ์  ลิ้มโยธิน
907-507 การวิจัยทางธุรกิจ 1 3 ดร.ชุติมา  หวังเบ็ญหมัด
907-608 สารนิพนธ์ 1 6 ดร.ชุติมา  หวังเบ็ญหมัด
907-608 สารนิพนธ์ 1 6 ผศ.ดร.ปกรณ์  ลิ้มโยธิน
907-629 นวัตกรรมทางการตลาด 1 3 ดร.ประสิทธิ์  รัตนพันธ์
907-629 นวัตกรรมทางการตลาด 1 3 ดร.คนึงนิจต์  หนูเช็ก
907-700 วิทยานิพนธ์ 1 6 ผศ.ดร.ปกรณ์  ลิ้มโยธิน
907-700 วิทยานิพนธ์ 1 6 ดร.ชุติมา  หวังเบ็ญหมัด
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
139
 


View PagesFirstPreviousNextLast