มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   1   ปีการศึกษา  2560
M.B.A.160
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
907-401 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา 1 3 ดร.พัชรี  เชบ-บึนเนอร์
907-405 ธรรมาภิบาลทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม 1 3 ดร.ชุติมา  หวังเบ็ญหมัด
907-405 ธรรมาภิบาลทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม 1 3 ดร.คนึงนิจต์  หนูเช็ก
907-406 พฤติกรรมองค์การ 1 3 ดร.ศรัญลักษณ์  เทพวารินทร์
907-406 พฤติกรรมองค์การ 1 3 ผศ.ดร.ปกรณ์  ลิ้มโยธิน
907-406 พฤติกรรมองค์การ 1 3 ผศ.ดร.กอแก้ว  จันทร์กิ่งทอง
907-502 การจัดการการตลาดและค้าปลีกสมัยใหม่ 1 3 ผศ.ดร.วิวัฒน์  จันทร์กิ่งทอง
907-502 การจัดการการตลาดและค้าปลีกสมัยใหม่ 1 3 ดร.คนึงนิจต์  หนูเช็ก
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
140
 


View PagesFirstPreviousNextLast