มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   1   ปีการศึกษา  2560
M.Ed.CI.159
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
903-401 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา 1 3 ดร.พัชรี  เชบ-บึนเนอร์
903-607 สารนิพนธ์ 1 6
903-608 วิทยานิพนธ์ 1 6
903-616 ภาษาและวัฒนธรรมสำหรับครู 1 3 ดร.สธน  เสนาสวัสดิ์
903-617 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 1 3 ดร.นงนภัสส์  มากชูชิต
903-618 การประกันคุณภาพการศึกษา 1 3 ผศ.ดร.ประภาศ  ปานเจี้ยง
903-618 การประกันคุณภาพการศึกษา 1 3 รศ.ดร.วัน  เดชพิชัย
903-627 ปฏิบัติการวิชาชีพครู 1 1 3 ดร.นงนภัสส์  มากชูชิต
903-627 ปฏิบัติการวิชาชีพครู 1 1 3 ดร.สธน  เสนาสวัสดิ์
903-627 ปฏิบัติการวิชาชีพครู 1 1 3 ผศ.ดร.อนันต์  ทิพยรัตน์
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
142
 


View PagesFirstPreviousNextLast