มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   1   ปีการศึกษา  2560
M.Ed.CI.160
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
903-402 พื้นฐานทางการศึกษาไทย 1 3 ดร.สธน  เสนาสวัสดิ์
903-607 สารนิพนธ์ 1 6
903-608 วิทยานิพนธ์ 1 6
903-615 นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ 1 3 ผศ.ฐานันท์  ตั้งรุจิกุล
903-622 ปรัชญาการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตร 1 3 ดร.สธน  เสนาสวัสดิ์
903-624 การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 1 3 ดร.นงนภัสส์  มากชูชิต
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
143
 


View PagesFirstPreviousNextLast