มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   1   ปีการศึกษา  2560
M.Ed.CI
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
903-616 ภาษาและวัฒนธรรมสำหรับครู 1 3 ดร.สธน  เสนาสวัสดิ์
903-617 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 1 3 ดร.นงนภัสส์  มากชูชิต
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
141
 


View PagesFirstPreviousNextLast