มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   1   ปีการศึกษา  2560
M.Ed.EA.159
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
905-505 การบริหารงานวิชาการ 1 3 ดร.ศัจนันท์  แก้ววงศ์ศรี
905-508 มาตรฐานและการประกันคุณภาพทางการศึกษา 1 3 รศ.ดร.วัน  เดชพิชัย
905-508 มาตรฐานและการประกันคุณภาพทางการศึกษา 1 3 ดร.รัชตา  ธรรมเจริญ
905-613 สารนิพนธ์ 1 6
905-614 วิทยานิพนธ์ 1 6 ดร.รัชตา  ธรรมเจริญ
905-617 หัวข้อพิเศษในการบริหารการศึกษา 1 3 ดร.รัชตา  ธรรมเจริญ
905-619 การฝึกปฏิบัติงานการบริหารการศึกษา 1 3 ผศ.ดร.วิชัย  รัตนากีรณวร
905-619 การฝึกปฏิบัติงานการบริหารการศึกษา 1 3 ดร.ศัจนันท์  แก้ววงศ์ศรี
905-619 การฝึกปฏิบัติงานการบริหารการศึกษา 1 3 ดร.รัชตา  ธรรมเจริญ
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
144
 


View PagesFirstPreviousNextLast