มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   1   ปีการศึกษา  2560
M.Ed.EA.160
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
905-401 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา 1 3 อ.ฐิติพงศ์  เกตุอมร
905-402 พื้นฐานทางการศึกษาไทย 1 3 ดร.รัชตา  ธรรมเจริญ
905-502 หลักการและทฤษฎีการบริหารการศึกษา 1 3 ดร.เชาวนี  แก้วมโน
905-503 การวิจัยทางการบริหารการศึกษา 1 3 ดร.กิตติพร  เนาว์สุวรรณ
905-613 สารนิพนธ์ 1 6
905-614 วิทยานิพนธ์ 1 6 ดร.รัชตา  ธรรมเจริญ
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
145
 


View PagesFirstPreviousNextLast