มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   1   ปีการศึกษา  2560
M.P.A.159
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
904-504 การจัดการการเงินการคลัง 1 3 อ.กฤติกา  เลขะกุล
904-504 การจัดการการเงินการคลัง 1 3 ดร.ยรรยง  คชรัตน์
904-507 วิธีการวิจัยทางการจัดการ 1 3 ดร.ชุติมา  หวังเบ็ญหมัด
904-507 วิธีการวิจัยทางการจัดการ 1 3 ผศ.ดร.ปกรณ์  ลิ้มโยธิน
904-507 วิธีการวิจัยทางการจัดการ 1 3 ดร.ศรัญลักษณ์  เทพวารินทร์
904-600 สัมมนา คุณธรรม จริยธรรมในการบริหารจัดการ 1 3 อ.คัมภีร์  ทองพูน
904-600 สัมมนา คุณธรรม จริยธรรมในการบริหารจัดการ 1 3 ดร.นิวัตน์  สวัสดิ์แก้ว
904-600 สัมมนา คุณธรรม จริยธรรมในการบริหารจัดการ 1 3 อ.อับดุลเราะมัน  มอลอ
904-601 สัมมนาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน 1 3 ผศ.นุกูล  ชิ้นฟัก
904-601 สัมมนาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน 1 3 ดร.นิวัตน์  สวัสดิ์แก้ว
904-601 สัมมนาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน 1 3 อ.สามารถ  วราดิศัย
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
146
 


View PagesFirstPreviousNextLast