มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   1   ปีการศึกษา  2560
M.P.P.M.160
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
904-501 องค์การและการจัดการสมัยใหม่ 1 3 ดร.ศรัญลักษณ์  เทพวารินทร์
904-501 องค์การและการจัดการสมัยใหม่ 1 3 อ.อับดุลเราะมัน  มอลอ
904-501 องค์การและการจัดการสมัยใหม่ 1 3 ดร.นิวัตน์  สวัสดิ์แก้ว
904-503 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 1 3 อ.ฟาริดา  เรืองไมตรี
904-503 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 1 3 ดร.ยรรยง  คชรัตน์
907-401 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา 1 3 ดร.พัชรี  เชบ-บึนเนอร์
907-406 พฤติกรรมองค์การ 1 3 ผศ.ดร.ปกรณ์  ลิ้มโยธิน
907-406 พฤติกรรมองค์การ 1 3 ผศ.ดร.กอแก้ว  จันทร์กิ่งทอง
907-406 พฤติกรรมองค์การ 1 3 ดร.ศรัญลักษณ์  เทพวารินทร์
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
147
 


View PagesFirstPreviousNextLast