มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   1   ปีการศึกษา  2560
MG159
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
201-210 การวางแผนและการควบคุมทางการจัดการ 1 3 ดร.เชาวนี  แก้วมโน
201-303 การจัดการการดำเนินงาน 1 3 อ.บุตรี  บุญโรจน์พงศ์
202-103 การภาษีอากร 1 2 3 อ.พรทิพย์  เสี้ยมหาญ
203-101 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 2 3 ผศ.กันย์ณิภัฐ  สุวรรณอ่อน
204-309 คอมพิวเตอร์เพื่อการจัดการเอกสารและงานเลขานุการ 2 3 อ.คณิดา  ไกรสันติ
205-205 ทฤษฎีและพฤติกรรมในองค์การ 1 3 ดร.เยาวลักษณ์  ตระกูลเมฆี
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
151
 


View PagesFirstPreviousNextLast