มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   1   ปีการศึกษา  2560
MG160
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-120 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 1 3 อ.พัชรินทร์  เสริมการดี
100-151 ภาษาอังกฤษ 1 3 3 ดร.Seyedsaber  Alavihosseini
100-151 ภาษาอังกฤษ 1 3 3 ดร.ลีลี่  รัศมีมณฑล
100-160 ทักษะการเรียนในระดับอุดมศึกษา 4 2 อ.กุลนาถ  สิรินาราภัทร
100-240 เศรษฐกิจพอเพียง 3 3 อ.พัชรินทร์  เสริมการดี
201-203 องค์การและการจัดการ 2 3 อ.อรุณพร  อธิมาตรไมตรี
202-101 หลักการบัญชี 1 3 อ.นธี  เหมมันต์
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
152
 


View PagesFirstPreviousNextLast