มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   1   ปีการศึกษา  2560
MG258
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
201-305 วิธีวิจัยธุรกิจ 1 3 อ.นาตยา  โชติกุล
201-308 จริยธรรมทางธุรกิจ 1 3 อ.วารีพร  ชูศรี
201-310 การจัดการธุรกิจขนาดย่อม 1 3 ผศ.กันย์ณิภัฐ  สุวรรณอ่อน
201-414 การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน 1 3
202-316 การบัญชีเพื่อการจัดการ 1 3 อ.กาญจนา  ปล้องอ่อน
205-306 กฎหมายแรงงานและ แรงงานสัมพันธ์ 1 3 อ.วรรณะ  วิจิตร
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
155
 


View PagesFirstPreviousNextLast