มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   1   ปีการศึกษา  2560
MGC159
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
201-211 การจัดการคุณภาพและการเพิ่มผลผลิต 1 3 ผศ.จุฑามาศ  พรหมมนตรี
201-305 วิธีวิจัยธุรกิจ 1 3 อ.นาตยา  โชติกุล
201-310 การจัดการธุรกิจขนาดย่อม 2 3 อ.ธนากร  พฤกษ์รัตนนภา
202-103 การภาษีอากร 1 2 3 อ.พรทิพย์  เสี้ยมหาญ
202-316 การบัญชีเพื่อการจัดการ 2 3 ดร.วรลักษณ์  ลลิตศศิวิมล
204-309 คอมพิวเตอร์เพื่อการจัดการเอกสารและงานเลขานุการ 2 3 อ.คณิดา  ไกรสันติ
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
158
 


View PagesFirstPreviousNextLast