มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   1   ปีการศึกษา  2560
MGC160
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-160 ทักษะการเรียนในระดับอุดมศึกษา 4 2 อ.กุลนาถ  สิรินาราภัทร
201-208 สถิติธุรกิจ 2 3 อ.นาตยา  โชติกุล
201-210 การวางแผนและการควบคุมทางการจัดการ 1 3 ดร.เชาวนี  แก้วมโน
201-311 ความเป็นผู้ประกอบการ 1 3 อ.วารีพร  ชูศรี
202-101 หลักการบัญชี 1 3 อ.นธี  เหมมันต์
301-209 กฎหมายธุรกิจ 1 3 อ.ชลีรัตน์  มเหสักขกุล
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
159
 


View PagesFirstPreviousNextLast