มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   1   ปีการศึกษา  2560
MGCS158
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-167 บัณฑิตที่พึงประสงค์ 3 2 อ.พัชญ์สิตา  องค์สรณะคม
201-414 การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน 2 3
201-420 การจัดการตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ 2 3 อ.สุวัจนี  เพชรรัตน์
201-423 เกมจำลองทางธุรกิจ 2 3 อ.ภัทรินทร์  ทางรัตนสุวรรณ
201-480 สัมมนาการจัดการ 2 3 ผศ.สมชัย  ปราบรัตน์
201-481 โครงงานแผนธุรกิจ 2 3
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
161
 


View PagesFirstPreviousNextLast