มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   1   ปีการศึกษา  2560
MGCS159
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
201-211 การจัดการคุณภาพและการเพิ่มผลผลิต 2 3 ผศ.จุฑามาศ  พรหมมนตรี
201-305 วิธีวิจัยธุรกิจ 2 3 อ.นาตยา  โชติกุล
201-310 การจัดการธุรกิจขนาดย่อม 3 3 อ.ธนากร  พฤกษ์รัตนนภา
202-103 การภาษีอากร 1 3 3 อ.พรทิพย์  เสี้ยมหาญ
202-316 การบัญชีเพื่อการจัดการ 3 3 อ.กาญจนา  ปล้องอ่อน
204-309 คอมพิวเตอร์เพื่อการจัดการเอกสารและงานเลขานุการ 3 3 อ.จักรกฤษณ์  หมั่นวิชา
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
162
 


View PagesFirstPreviousNextLast