มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   1   ปีการศึกษา  2560
MGCS160
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-160 ทักษะการเรียนในระดับอุดมศึกษา 15 2 อ.วิไลวรรณ  ปราณจันทร์
201-208 สถิติธุรกิจ 3 3 อ.นาตยา  โชติกุล
201-210 การวางแผนและการควบคุมทางการจัดการ 2 3 อ.อรุณพร  อธิมาตรไมตรี
201-311 ความเป็นผู้ประกอบการ 2 3 อ.วารีพร  ชูศรี
202-101 หลักการบัญชี 2 3 อ.นธี  เหมมันต์
301-209 กฎหมายธุรกิจ 2 3 อ.นันท์นภัส  ศิริชัชวาลวงศ์
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
163
 


View PagesFirstPreviousNextLast