มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   1   ปีการศึกษา  2560
MGS158
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-240 เศรษฐกิจพอเพียง 5 3
201-211 การจัดการคุณภาพและการเพิ่มผลผลิต 2 3 ผศ.จุฑามาศ  พรหมมนตรี
201-311 ความเป็นผู้ประกอบการ 2 3 อ.วารีพร  ชูศรี
202-205 การเงินธุรกิจ 2 3 อ.พรทิพย์  เสี้ยมหาญ
204-300 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 4 3 อ.พาฝัน  รัตนะ
301-209 กฎหมายธุรกิจ 2 3 อ.นันท์นภัส  ศิริชัชวาลวงศ์
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
165
 


View PagesFirstPreviousNextLast