มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   1   ปีการศึกษา  2560
MGS159
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
201-210 การวางแผนและการควบคุมทางการจัดการ 2 3 อ.อรุณพร  อธิมาตรไมตรี
201-303 การจัดการการดำเนินงาน 3 3 ผศ.สวย  หลักเมือง
202-103 การภาษีอากร 1 3 3 อ.พรทิพย์  เสี้ยมหาญ
203-101 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 3 3 ผศ.กันย์ณิภัฐ  สุวรรณอ่อน
204-309 คอมพิวเตอร์เพื่อการจัดการเอกสารและงานเลขานุการ 3 3 อ.จักรกฤษณ์  หมั่นวิชา
205-205 ทฤษฎีและพฤติกรรมในองค์การ 2 3 ผศ.สมชัย  ปราบรัตน์
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
166
 


View PagesFirstPreviousNextLast